POLSKI   ANGIELSKI Def
konwencja {f} convention
zjazd {m} convention
zwyczaj {m} convention
konwenans convention
konwencja (umowa międzynarodowa) convention
konwencja (zjazd partii) convention
konwencja; standard convention
reguła; metoda convention
Konwencja o Handlu Zagrożonymi Gatunkami dzikiej Fauny i Flory Convention On International Trade In Endangered Species
Konwencja o zakazie modyfikacji środowiska (1977) Convention on the Prohibition of Environmental Modification
konwencjonalny; zwykły; typowy; tradycyjny; standardowy conventional
konwencjonalny conventional
Konwencja Genewska "czerwonokrzyska" (1864 - w sprawie polepszenia losu więźniów wojskowych) Geneva Convention
Konwencja Genewska Geneva Convention
konwencja genewska o prawach autorskich Universal Copyright Convention
Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej (1972) Biological and Toxin Weapons Convention
konwencja rzymska Rome Convention
konwencja stylistyczna (jeden ze składników konwencji literackiej) stylistic convention
przystąpić do konwencji adhere to a convention
przystąpienie do konwencji accession to a convention
przystępować do konwencji accede to a convention
stosować konwencję apply a convention
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu [okręt] SOLAS(International Convention for Safety of Life at Sea)
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczeszczaniu morza przez statki [okręt] MARPOL(international Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
Licznik: 1,180,623,034
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.