POLSKI   ANGIELSKI Def
prognoza {f} forecast
prognoza (także prognoza pogody); przewidywanie forecast
przewidywać; zapowiadać; prognozować forecast
prognozować to forecast
prognoza zrzutów soli w wodach kopalnianych [hydro] forecast of mine-water salt disposal
prognoza zawodnienia kopalni [hydro] forecast of water flow into a mine
prognostyk forecaster
przepowiadanie przyszłości forecasting
przepowiadanie; prognozowanie (przewidywanie przyszłych zdarzeń) forecasting
dziobówka [okręt] {f} forecastle
nadbudówka dziobowa forecastle
pokład dziobówki [okręt] forecastle deck
lokalna prognoza pogody area forecast
prognoza długoterminowa long-term forecast
prognoza hydrogeochemiczna [hydro] hydrogeochemical forecast
prognoza hydrogeologiczna [hydro] hydrogeological forecast
prognoza pogody weather forecast
metody analityczne prognozowania zawodnienia kopalń [hydro] analytical methods of mine water inflow forecasting
metody analogii hydrogeologicznej prognozowania zawodnienia kopalń [hydro] methods of hydrogeological analogy of mine water inflow forecasting
metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń [hydro] balance methods of mine water inflow forecasting
metody prognozowania zawodnienia kopalń [hydro] methods of mine water inflow forecasting
metody regresji wielorakiej stosowane do prognozowania zawodnienia kopalń [hydro] methods of multidimensional regression used for mine water inflow forecasting
metody statystyczne prognozowania zawodnienia kopalń [hydro] statistic methods of minewater inflow forecasting
dziobówka długa [okręt] long forecastle
Licznik: 1,183,805,824
Change interface to:

Created by ASTEC. Protected by Rublon.